دانشگاه بین اللملی امام خمینی

نام : امین خرمی

شماره دانشجویی : 966127011

شماره ملی :1850409536

رشته: کامپیوتر

ورودی : 96

آموزش